სასარგებლო ბმულები

links for members

ბმულები წევრებისთვის Links for members

გამარჯობა, მეგობრებო!

ამ გვერდზე თავმოყრილია ტურიზმის  და ტურიზმთან დაკავშირებული მომსახურების სფეროების ზოგიერთი კანონი და ინსტრუქცია. პერიოდულად მოხდება ამ ინფორმაციის განახლება.

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

https://gnta.ge/

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

http://www.economy.ge

სურსათის ეროვნული სააგენტო

https://nfa.gov.ge/

ღვინის ეროვნული სააგენტო

wine.gov.ge

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

https://matsne.gov.ge/

დოკუმენტები:

  1. ტურიზმის გლობალური ეთიკის კოდექსი (ქართულ ენაზე)

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-11/georgia2015.pdf

 

  1. იურიდიული პირის რეგისტრაცია – საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

საწარმოს რეგისტრაცია -საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ

https://matsne.gov.ge/ka/document/download/5230186/1/ge/pdf

 

  1. სხვადასხვა სფეროს მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტები იხილეთ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს საიტზე https://matsne.gov.ge/

 

  1. Google map და Google my business  რეგისტრაციის და სარგებლობის წესები შეგიძლიათ ნახოთ როგორც Google help center  საიტზე, ისე, ჩვენი ასოციაციის საიტზე  ბიბლიოთეკაში     http://dtda.ge/%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%91%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%9d%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%99%e1%83%90/

 

  1. ტურისტის მომსახურების შესახებ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსიდან მე-11 თავი „ტურისტული მომსახურება“ და მე-12 თავი „გადაზიდვა-გადაყვანა“ შეგიძლიათ, ნახოთ აქ:                          https://matsne.gov.ge/document/view/31702?publication=120

 

  1. სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი https://matsne.gov.ge/ka/document/download/1659434/15/ge/pdf#  

 

  1. სურსათის/ცხოველისსაკვების არაორგანიზებული წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე                             https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4770152/0/ge/pdf

 

სურსათის/ცხოველის საკვების ჯანმრთელობის სერტიფიკატის გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე     https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4441857/0/ge/pdf

 

ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის სპეციალური წესის შესახებ

https://matsne.gov.ge/document/view/1609450?publication=0

 

  1. პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი https://matsne.gov.ge/ka/document/download/1659419/34/ge/pdf

 

  1. საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონი

https://matsne.gov.ge/ka/document/download/2169396/25/ge/pdf

 

  1. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

https://matsne.gov.ge/ka/document/download/28216/511/ge/pdf#

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი 13.01.2023 დაცულ ტერიტ -ამონაკრები

 

Global Code of Ethics for Tourism ( English)      https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism

Глобальный этический кодекс туризма (Russianhttps://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetbrochureglobalcoderu.pdf